and Emigrants to America

Archieven

       Terug naar:
•–»  Index van alle bijlagen

       Lees ook:
•–» De voorgeschiedenis
•–» De Kloosterman naam
•–» Het Jonkvrouwen klooster “Jeruzalem”

Archieven Goes, Biezelinge, Nisse en Heinkenszand


LAS.2835 Heinkensant, 8-11-1743 Op den 8 november is voor schout en schepenen van Heinkensant gecompareert Jacob Cloosterman en heeft den staet en inventaris van Cornelia Jacobs Cloosterman boede londer eede overgebragt waer van de baten bedroegen boven de lasten £ 25, waer van den lande comt ab intestato den twintigsten penning £ 1,5. Actum ut supra. LAS.2840 Heinkensant, 21-1-1729 Op den 21sten januari 1729 is voor schout en schepenen van Heinkensant gecompareert Jannis Cornelisse Maet, en heeft de voogdijschap aen genomen van de 3 minderjarige weesen van Marthina Cornelisse Maet, genaemt Cornelia, Jan en Cornelis Cloosterman, en heeft de voogdijschap met eede bevestight. Op dato als boven sijn voor schout en schepenen gecompareert de bovenstaende vooght benestens de vader Jacob Cloosterman, en is hij comparand met de vooght veraccordeert voor sijn 3 minderjarige weesen haer moederlijck goet, de somma 25 ponden Vlaemsch jder alse to haer mondige jaren sullen sijn gecomen ofte quamen te trouwen, en voorts houden sterck en gesond, kleeden en reeden en te laten leeren sijn leven langh Actum den 21 januari 1729 LAS.2841 Heinkensand Actum den 21 januari 1729 Weeskamer gehouden te Heinkensand in den koning van Engeland den 21 Julij 1786, Compareerde ter weeskamer van Heinkensand Leijn Janse Kloosterman weduwnaar van wijlen Johanna Cornelisse van der Bliek, alhier op den 10en Meij deses jaars ab intestato overleden vertoonde eenen gepasseerd door Secretaris en Schepenen deser Parochie op den 28en Junij deses Jaars, waarbij bleek dat de moederlijke erfportie der nagelatene Weeze in desen Boedel bedroeg eenen Somme van 50,- ponden. En verzogt de Comparant, dat door dese Eerw: Weeskamer over gemelde Weese, met name Bastiaantje, oud Negen Jaaren, met en benevens hem tot voogd mogte werden aangesteld Pieter van der Bliek ten deesen mede comareerende; welk verzoek aan de comparanten door dese Eerw: Weeskamer zijnde toegestaan: hebben beide dese voogdije onder Eede aangenomen. Voorts is de eerste met den tweeden comparant ten overstaan van weesmeesteren alhier overeengekomen, dat hij voor de voorsz: 50 ponden zijn bovengemelde dogtertje zal houden ziek en gezond, kleeden, reeden en laten leeren na vermogen tot haar mondige dage of eerder perfecten Staat, en alsdan aan deselve voor haar moederlijke Erfportie uitkeeren en geven de Kas met al het goud en zilver tot haar moeders lighaam gediend hebbende, en wanneer deselve onverhoopt minderjaarig mogt komen te overlijden, haar daarvoor eerlijk en behoorlijk te zullen ter aarde bestellen; verzoekendede comparanten hiervan Acte in forma om te kunnen dienen daar en zoo't behoord. Aldus gedaan en verleden ter Weeskamer van Heinkensand den 21 Julij 1786 en door decomparanten ter confirmatie geteekend. w.g.n. Leyn Kloosterman. Pieter Van Der Bliek. LAS.2956. Capelle 07-05-1627 Jan Cornelis Cloosterman alde prcuratie hebbende van Cornelis Cloosterman, synen broeder , comparerende in gebannen vierschaere, heeft nade drye voorgaende sondaechschse geboden vande anderen onvervallen ende met vollen rechte des er parochie gelevert aen Mattheus Cornelis Cloosterman: een stuck saeylant liggende in 't vroonlant van der Capellen, in Cloosterhouck, groot 2 gemeten en 45 vl. binnen dese gemercken: oost ende zuyt aff mr. Jacob Baerland van Suid, west aff Dirck de Vriese, ende noort aff Abraham Janssen Capelle, noch een stuck saeylant in derselven houck, groot 2 gemeten 74 vl. binnen dese gemercken: oost aff Dirck de Vriese, zuyt aff Leunchen Lenarts, west aff Jan Sirnonsens kinderen ende noort aff Baltasar Gestelles boomgaert. Welck voorschreven lant vercocht ende gegeven is de een door de ander voor de somme van sesthien ponden grooten yder gemeth. Den penninck ende voorts alle rechteliken oncosten ter leveringhe incluys tot 's coopers laste ten gelage 20..., vor den armen 8..., voor den secretaris 8..., ende voor den rouper 4..., alles zonder corten acturn ter presentie van Jan Adriaensen Spaerte, representerende de plaetse van de schoutet, Jan Dircx ende Michiel Cornelissen Schipper, Jacob Laurensen Toodenleven, ende Cornelis Pieterse Dyckwel, schepenen, op den 8sten january 1628. Brieff van eygendorn gemaeckt. LAS. 3007, Capelle, 28-12-1718 Den 28sten December 1718 hebben de erfgenamen van Cornelis Oraanye purgative rekeninge gedaan wegens de administratie der goederen van de weese nagelaten bij Jasper Crombeen, geprocreert bij Antonyntje Jans Cloosterman, met name Johanna Jaspers Crombeen, bij welke rekeninge de weese te goed komt volgens het slot £ 28-17-10. Ende hebben schout en schepenen van Capelle en Bieselinge in plaats van den overleden Cornelis Oraanye tot administrerende voogd over de voorseide weese goederen aangesteld Cornelis Groenendijk woonagtig tot Bieselinge ende schepen in wettedeselve voogdie heeft aangenomen en beloofd de voorseide weese na coustume dezer lande en regten deser vierschare te sullen beschutten en beschermen. Ende is denselven als voogd geautoriseert het opgemelde slot der rekeninge van de erfgenamen van Cornelis Oraanye te ontfangen, en met kennisse van dese weeskamer ten nutte van de weeskamer ten nutte van de weese op interest te doen. Ende is geconsenteert dat het capitaal van £ 50 tgene Jacobus Oraanye op interest besit a 5 percent, voortaan sal lopen tegen vier percent, mits denselven sijn huis en weye in Yerseke daar voor eene speciaal hipoteque sal verbinden. Voorts zijn de erfgenamen van Cornelis Oraanye wegens haar bewind in desen ontslagen. LAS. 3007 Capelle, 28-01-1719 Lambregt Synke in huwelijk hebbende Antonyntje Cloosterman te voren weduwe van Jasper Crombeen, compareerde voor den geregte van Capelle en Bieselinge, representerende de weeskamer aldaar, te kennen gevende, hoe dat hij met Cornelis Oraanye in qualiteit als voogd over de weese van den gemelden Jasper Crombeen en Antonyntje Cloosterman, met name Janna Jaspers Crombeen hadde getroffen seker accoort, waarbij hij, comparant, hadde aangenomen de voorseide weese te alimenteren ende te onderhouden van kost en kleren, in siekte en gesontheid, soo als een getrou vader en moeder zijn kind schuldig is, en behoort te doen, voor den tijd van seven agtereenvolgende jaren, anno 1716 t 'eerste der seven jaren, mits jaarlijks daarvoor genietende eene somme van vijftien ponden Vlaamsch, alsmede dat hij, comparant, met de voorseide voogd was geaccordeert, dat hij soude genieten de revenues ofte innekomens der volgende boomgaards en zaailanden de voornoemde weese toebehorende, namelijk in Vlake, 1 gemeten en 234 roeden boomgaard aldaar, 2 gemeten en 39 roeden zaailand nog aldaar, 2 gemeten en 7 roeden zaailand in 't vroonland van Capelle, 3 gemeten en 88 roeden boomgaard aldaar, 0 gemeten en 248 roeden boomgaard Samen, land en boomgaard, 10 gemeten en 16 roeden, ende sulks mede voor seven agtereenvolgende jaren, 1716 t eerste der seven jaren, mits betalende alle ongelden ordinaer en extraordinaer, en alles behoorlijk cultiverende, vervolgens tot zijnen laste hebbende het snoeyen van de bogaards, en het suppleren der uytgedane boomen, tot genoegen van de voogd, des moet hij, Lambregt Synke aan de voogd van de voorseide weese voor de opgemelde revenues betalen sestien pond, het accoort van de alimentatie jaarlijks uitreiken een pond, tien schellingen; ende in geval het kind kwam te overlijden sal den comparant sijn keure hebben om het accoort over de revenues der landen en bogaards de seven jaren uit gestand te doen, of met het lopende jaar daar af te scheiden; welk accoort bij de weeskamer, mitsgaders bij de jegenswoordigen voogd Cornelis Groenendijk zijnde overwogen, hebben de selve daar inne geconsenteerd, ende sulks geapprobeert, en het selve tot dien einde alhier in het weesboek doen aantekenen. Actum Capelle, degen 28sten Januari 1719 Alsoo het bovenstaande accoort met den jare 1722 is komen te expireren, soo is de voogd Cornelis Groenendijk beneffens de weeskamer ten eenre, en Lambregt Synke ten anderen syde, op nieu over eengekomen, dat de weese bij Lambregt Synke sal blijven wonen, en dat hij de selve sal alimenterenivoor de kost ende kleeren sonder iets toe te geven, tot derselver state van huwelijk, of so lange sij bij hem woont, en heeft denselven Lambregt Synke de voorseide boomgaards en zaailanden wederom in pagte genomen voor 2 ponden Vlaamsch de hoop jaarlijks, boven alle lasten en ongelden, so ordinaer als extraordinair, zullende het eerste der seven jaren expireren St. Catarina 1723 naastkomende Actum den 13 Maart 1723, en is geconsenteerd dat Lambregt Synke de tronkbomen aan de zaailanden mag uitslaan binnen de tijd van 2jaren Op den 28 April 1725 hebben de erfgenamen van Cornelis Groenendijk de purgative rekeninge van de weese overgebragt, en heeft de weese versogt van de weeskamer ontslagen te worden, de selve bedankende voor hare gehouden directie waar op de selve uit de voogdie is ontslagen en heeft het goede slot der rekeninge ter somma van £ 28-10-10 mitsgaders 2 oblogaties ter laste van Marinis Oraanye en ter laste van Jacobus Oraanye uit de handen van voorgenoemde erfgenamen van Cornelis Groenendijk ontfangen. Nisse Gerechtsrol 1654 - 1805 10 October 1773 Jan Bax contra Jacob Kloosterman, van waterpenningen 14 juli 1792 Request van ondergeteekenden en zulks minderjarige derzelve geadsisteerd met en geauthoriseerd door hunne vaders respectievelijk wonende binnen deeze Heerlijkheid, handgemeen raken op Pinxtermaandag alhier met eenige ingesetenen van 't nabij gelegen dorp Oudelande en Baarland dat zij onlangs weegen den heer Balliu deezer plaats gecalangeerd zijnde in zoodanige boeten en poenen, als naer 's lands placcaeten en ordonnantien teegens hunne feijten zijn bepaald versoeken den heer Bailliu te autoriseeren met de supplianten te composeeren. Getekend: Jacobus Kousemaker, Marinus Meulpolder, Hendrik Geleets vader van Marius Geleets, Maruis Geleets, Adriaan de Leeuw, Dingenis Karelse, Willem Boeij. Handmerken van Gerard Kloosterman, Pieter Boeij, Pieter L. Meijaard, Geerard Kloosterman, Adriaan Boeij, Jan Boeij. Familie Nieuwenhuijse Enkele gegevens van de Familie Nieuwenhuijse ontleend aan het boek, "5 eeuwen Nieuwenhuijse" geschreven door Jean Nieuwenhuijse. Zoals bij zovele genealogische naspeuringen naar families uit vroegere tijden, kunnen wij ook voor wat betreft de familie Nieuwenhuijse slechts fragmentarische en zeer schaarse gegevens vinden uit de beginperiode. Wij kunnen weliswaar de plaats en periode traceren waarin de Van Nieuwenhuijseshun woonplaats hadden, nl. Belle ( in het Frans: Bailleul ), gelegen in Frans-Vlaanderen tegenwoordig op de grens van Frankrijk en Belgie. Het was het stadje waar de Nieuwenhuijses oorspronkelijk vandaan kwamen. De vroegste vermelding van het bestaan van een Van Nieuwenhuijse in Belle vinden we in een oud document uit ca. 1480, maar wij zijn nauwelijks in staat om door middel van archiefonderzoek de familiale banden en andere genealogische informatie in kaart te brengen. Ongelukkigerwijze werd het hele gebied in noordwest Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog zwaar geteisterd door bombardementen, waardoor veel kostbaar historisch materiaal verloren ging. We kunnen daarom slechts een algemeen economisch, politiek en religieus beeld schetsen van de situatie in Belle in het midden van de 16e eeuw Vanuit dit algemeen historisch perspektief kunnen we ons nog enigszins een voorstelling maken van de omstandigheden, waaronder de Van Nieuwenhuijses hebben geleefd. Van daaruit vluchtten zij omstreeks 1560 richting Brugge, waar zij roerige tijden zouden beleven met wisselende periodes van geringe religieuze vrijheid. Ook in het geval van Brugge moeten we ons beperken tot een globale beschrijving van de geschiedenis van Brugge. Vooral de belangrijkste politieke en religieuze gebeurtenissen, die direkt of indirekt betrekking hebben op de zaak der protestanten, zoals het beleid van het Brugse stadsbestuur tenopzichte van de protestanten en de katholieke geestelijkheid en de bloei en het verval van het calvinisme in Brugge. In dit kader kan het belang van het Brugse Vrije niet buiten beschouwing worden gelaten. De aandacht zal vooral komen te liggen op de ellendige oorlogssituatie in het Vrije, haar trouwaan de landvorst en haar conflicten met Brugge. De geschiedenis van Brugge en het Vrije zijn heel nauw met elkaar verbonden. Bovendien hebben drie zoons van Robert van Nieuwenhuuse ambten bekleed of belangen gehad in het Vrije: Jan was vrijlaet in het ambacht Jabbeke, Nicolays van Snellegem en klerk van de tresorie van het Vriie en Francois bezat een hofstede in Stene. Jean Nieuwenhuijse Oost-Souburg oktober 1988 LAS 2041 Goes, 14-8-1601 LAS 2041 Goes, 14-8-1601 Frederic van Harque, Cornelis Jansse op't Clooster, beyde wonende onder Bieselinge, Joost Gillisse, wonende onder Capelle, ende Jacob Jacobse Valckier, wonende onder Cruininge, oudt omtrent 58, 30, 40, 38 jaeren respectivelijk, verclaren als voren dat zij luijden gesien ende wel aenmerckt hebben die note die daer was liggende opt lant welcke aen Adriaen Molenaers gecaevelt was in Simontspolder, ende vercllaeren dat de selve note of t vruchten als den winter laetstleden gepasseert was seer sober ende soo cranck waeren dat sij deposten alle viere expresselijk verclaeren indyen de selve hun thoebehoort hadden dat sijlieden die al uuytge-eert souden hebben. Alsoo van den Naebeel, maer hier en daer van stoepken stondt dan so dune dat hun dochte dat hij niet weerdigh en was te blijven staende. Ende die terwe was een luttelken beter als den Naebeel dan was ooc soo dune dattet meeste deel anders niet en was als gars. Dat ooc twaeter sulcx opt landt stondt om dattet niet gegript was, dat mede die vruchten meest verdroncken waeren, soo dat Cornelis Jansse (comparant voornoempt) verclaert dat Pieter Willemsse, requirant in desen, aen hem versochte dat hij een man soude huyren om twaeter af te laeten ten eynde hij drinne ander vruchten moghte saeyen, ende dat hij daartoe gehuyrt heeft Maerten Jansse, aerbeyder te Bieselinge, gemerckt dat anders den voorsschreven requirant tselve landt niet en soude hebben connen besayen want tlandt en soude anders niet dan als een plaete geweest sijn; hiermede insgelijk hune verclaeringen eyndigen. Aldus verclaert opden 14 Augusti ter presentie van Clais Jansse Cousmaker ende Lieven Mussenbroeck, beyde inwoonder der selve stede, als getuygen. LAS 2955 Capel1e, 07-05-1627 Vermeten gedaen inde voochdie vande onbejaerde kinderen van Cornelis Jansse Cloosterman daer moeder off was Cathaline Mattheus: met namen: Aelbregt, Cornelis, Jacob ende Elisabeth, omme deselve te brengen onder hare behoorlicken voochdie, te weten eerste vvoochdie, wedervoochdie endie toesiende voochdie, daertoe den dagh van reghten op huyden is dienende. Actum 7 Meye 1627. Dheer ...... Matthijs vander Straten als daer toe versocht zijnde van Cornelis Janssen Cloosterman zali~er vermeet hem de voochdie over de voorschreven kinderen. Cornelis Pietersse Heernisse vermeet hem de wedervoochdie van de voornoemde kinderen. Mattheus Cornelissen Cloosterman vermeet hem de toesiende voochdie van de voorschreven kinderen. Ende alsoo naer seker omvrage tot drymael toe gedaen nymant jegens de voorschreven en heeft geopposeert so is yder gewesen in zijn vermeten ende heeft den rechtvoocht den behoorlicken eedt gedaen ende is de vierschaer tot het overbrengen van staed ende inventaris vercontinueert de tijt van ses weken. Gegevens van Elisabeth Jansdochter Beenhakker. (Bron: Riiksarchief. Middelburg) Elisabeth Jansdochter Beenhakker. Gedoopt te Yerseke op 26 mei 1737 (als Lisabeth), Dochter van Jan Adriaans (afkomstig van Vlake), uit zijn vierde huwelijk met Adriana Jansdochter (afkomstig van Hoedekenskerke). Zij trouwt te Heinkenszand op 25 october 1758 met Jan Jacobszoon. Kloosterman, weduwnaar van Bastiaantje Legierse Vroonland. * De ondertrouw was op 7 october 1758 te Biezelinge Daarbij is vermeld dat zij woonde te Driewegen, met Attestatie van Schore. Daaruit blijkt dat zij maar tijdelijk in Driewegen woonde, misschien als dienstbode. Enkele malen treden Jan Jacobszn. Kloosterman en Elisabeth Jansdr. Beenhakker op als doopgetuigen, bij de doop van de kinderen van Pieter Sinke en Pieternella Beenhakker, (haar zuster) te Wemeldinge Een andere Pieternella Jansdr. Beenhakker, een achternicht van Elisabeth was getrouwd met Hubrecht Vroonland. * Zie Familie Vroonland in bijlage Het ligt voor de hand dat de naam Beenhakker is afgeleid van Beenhouwer (slager), welke duidelijk van Vlaamse herkomst is. Beenhouwer komt in het begin van 1600 reeds op Zuid-Beveland voor, zelfs in 1595 wordt deze naam al genoemd. Beenhakker wordt ook geschreven als -Beenacker -Beenhacker De familie Vroonland "Men" zegt dat de Vroonlands van Kapelle stammen, maar in Ovezande -Kwadendamme - Nisse en Baarland komen we deze naam ook tegen. In Kapelle is er zelfs een Vroonlandseweg. (van het "Vroonland" = Stukje gras achter de duinen) Hoeve timmerman, onder Nisse Gelegen aan het Lage wegje. Deze hoeve hoort oorspronkelijk aan de familie Vroonland. Bewoners: Van ca 1821 tot ca 1860 wonen er Marinus Bastiaanse Vroonland en zijn vrouw Elisabeth Cornelisse Knuit. 1860 komt er de zoon Bastiaan Vroonland met zijn 1e vrouw Joanna Boonman. 2e vrouw Griete v.d. Waard De volgende bewoner was Marien Vroonland tot ca 1925. Toen is er opgekomen Hube Timmerman, gehuwd met Leuntje. Na 1950 stond de hoeve een tijd leeg, werd opgekocht door Willem Jacobse Boonman. De woning werd geheel verbouwd en de vervallen schuur opgeknapt. Rond 1964 kwam er Willems zoon. Adri op de hoeve te wonen. Ook de Phoenix onder Baarland en Het Hoef je van Hoondert, dat vroeger veel groter was hoort in in deze familie. "Wessels"copie van Claus zegt op pag. 33: "De oorzaak van dit ongelukkig jaer" (1697) is geweest een Roomsche boeredogter met naeme Catharina Pover, die haer van eenen gereformeerden jongman met naeme Marinus Vroland (Claus schrijft: "Vroland", zoals de uitspraak thans nog is) had laten verleiden en die haer ook wilde trouwen, dog de ouders van de dogter, omdat zij van verscheide gezindheden waren, wilden dat niet toestaan en hebben omdat te beletten, hunne dogter gezonden naer Antwerpen, waer op Marinus Vroland als een raezend door het land liep en zoodanigen opstand verwekte onder d' andere gezinden, dat zij dit op de twee kerken in het land hebben gewroken en daer naer zijn de ouders van Catharina Pover gedwongen geweest door 's Gravemannen van Middelborg, hunne dogter van Antwerpen wederom te haelen en het huwelijk met Marinus Vroland toe te staen, dog te laet, want de kerken al geplunderd waeren en verscheide Roomsche boeren afgeperst en mishandeld." (uit: "Boerderijen en zijn bewoners" Archief gemeente. Heinkenszand) Bastiana Kloosterman en Jan Willaard Uit het huwelijk van Bastiana Kloosterman en Jan Willaard, is geboren: Barendina Hendrika Willaard. (05-05-1810) . Zij is getrouwd met Cornelis de Koeijer en kregen een zoon: Jan. Bastiaan de Koeijer, die later in het huwelijk trad met; Geertruida Kloosterman, (Trouwdatum: 18-4-1861). (Dochter van Jan Kloosterman en Anna Cornelia Vermande). Ouders van Paulina Zandee Enkele gegevens over de ouders van Paulina Zandee Gehuwd op 6 mei 1857, te Heinkenszand Jacob Zandee, 36 jaar, boerenknecht Geboren te Kloetinge, wonende te Heinkenszand, vroeger te Kloetinge Zoon van Johannis Zandee en van Judith van Kruiningen Beiden overleden te Kloetinge en van Bastiana Moerman 33 jaar, dienstmeid, geboren en wonende te Heinkenszand Dochter van Pieter Moerman en van Sophia Willaard. Arbeiders, beiden overleden te Heinkenszand Christiaan Kloosterman, 14-11-1838 In het boek "Baarsdorp" van dhr. P.A. Harthoorn, Dit gaat over de geschiedenis van Baarsdorp en zijn bewoners is o.a. het volgende vermeld: Christiaan Kloosterman Geboren te Kattendijke op 14 november 1838. Overleden te Goes op 24 januari 1934. Winkelier en landbouwer te Heinkenszand, is op 21 mei 1901 naar Baarsdorp verhuisd. (In 1921 staat hij ingeschreven onder Baarsdorp C8) . Later rustend landbouwer te Kapelle-Biezelinge, gehuwd met Neeltje Braamse, geboren te Heinkenszand op 22 november 1844. In 1898 zijn ze naar Wolfaartsdijk verhuisd. Volgens de Goesche Courant heeft de weduwe van Jan Wondergem, (dat was Adriana Braamse, wonende te Kruiningen) op 27 januari 1890 in de herberg van J .de Ruijter te s' Heer Arendskerke, het woonhuis, schuur, erf en tuin van sectie F 505 en 506, publiek verkocht aan Christiaan Kloosterman. Op de kaart van Zuid-Beveland van Hattinga uit 1748 wordt vermeld: Ten oosten van Heuvelhof, een hof of een huis. (op deze plaats is nu, Oude Hoeveweg 4.) Eigenaars na splitsing van 1878 Jan van Wondergem 1878-1890 Adriana Braamse, wed. Wondergem 1890-1891 Christiaan Kloosterman 1891-1918 Hubregt Nieuwenhuijse 1918-1955 Marinus Jansz. Tolhoek 1955-1966 Francina Kloosterman , weduwe van Tolhoek 1966- ....? Kloosterman, Hamme (Belgie) Een andere familie Kloosterman die voorkwam op Zuid-Beveland (Heinkenszand) is Rooms Katholiek en is waarschijnlijk afkomstig uit Hamme (Belgie) hiervan is geen aansluiting te vinden op deze stamboom. Enkele gegevens hiervan: Magdalena Kloosterman, Dochter van Josephus (Joost) Kloosterman en van Catharina Franse de Wijn Geboren, dinsdag 5 Juni 1804 te Ovezande Gedoopt op Woensdag 6 Juni 1804 (R.K.) Overleden Vrijdag 1 Maart 1844 te Heinkenszand 39 jaar en 270 dagen, Boerenmeid, Arbeidster Huwelijk op 4 November 1830 te 's-Heerenhoek, met Cornelius ( Cornelus) Bokelaar , Zoon van Johannes (Bookelaar) Bokelaar 46 jaren, Gedoopt Zaterdag 10 Maart 1798 te Goes (R.K.) Overleden vrijdag 3 Januari 1879 te Heinkenszand 80 jaar en 299 dagen, arbeider, landbouwer, veehouder (1860) en zoon van Johanna Raas. Cornelus Bokelaar is later nog getrouwd met Johanna Bruinooge (1846). Kinderen: Uit het huwelijk van Magdalena Kloosterman en Cornelus Bokelaar zijn 8 kinderen geboren. (1830) Familie Hannewijk Enkele gegevens van de familie Hannewijk Pieter Adriaan Hannewijk, Geboren te Wissekerke op 31-01-1761 (uit eerste huwelijk) Beroep: arbeider, Huwelijk in Goes op 18-10-1786 met Maria van Verzen, zij woonde te 's-Heer Hendrikskinderen. Pieter Adriaan is op 17-05-1851 te s'-Heer Hendrikskinderen ( c.a. Wissekerke) overleden. Was burgemeester in de periode 01-01-1850 tot 17-05-1851. In een brief d.d. 17 mei 1851 gericht aan de Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland, wordt door het gemeente bestuur gemeld dat Pieter Adriaan Hannewijk "Hedenmorgen zich van het leven heeft beroofd". Jan Martinus Hannewijk Geboren te Wissekerke op 02-03-1793 (uit tweede huwelijk) Beroep: landbouwer, huwde in Wissekerke op 22-07-1814 Barendiena Hendrika Kloosterman, zij woonde te Heinkenszand Huwde de tweede maal op 03-07-1817 te Heinkenszand met Adriana Minnaard, zij woonde te Heinkenszand (na 1824 te 's-Heer Arendskerke) Zoons van Adriaan Hannewijk, Geboren te Kattendijke op 09-02-1736, gedoopt 12-02-1736. Beroep: landbouwer Overleden 27-06-1802, was schepen van de gemeente Wissekerke in 1776. Eerste huwelijk op 27-06-1759 met Elisabeth (Cornelisse) de Hooge. Geboren 09-10-1716 en Overleden 15-06-1782 Wissekerke. (Wed. van Jorisse Schipper, schout. Hieruit 2 kinderen geboren.) Tweede huwelijk op 22-04-1789 met Maetje Leijs, Geboren 06-09-1764 te Nisse, gedoopt 09-09-1764. Overleden 07-04-1811 te Wissekerke Naamlijst van de Hervormde Gemeente Nisse 1784-1802 In het Rijksarchief te Middelburg, zijn in het Kerkregister uit de Gemeente Nisse de volgende gegevens te vinden: Naamlijst van de Hervormde Gemeente Nisse 1784-1802 Naamlijst der ledematen opgemaakt 26 september 1784 door den predikant J. Cremer . Nr. 102 Cornelis Cloosterman Nr. 111 Leunt je Cloosterman Nr. 141 Gerard Cloosterman Nr. 164 Jacoba Cloosterman Nr. 166 Thona Cloosterman Naamlijst der ledematen van de Hervormde Gemeente Nisse opgemaakt door den predikant Johan Henrich Schneider op 8 juli 1791. Cornelis Kloosterman Anna Koole Gerard Kloosterman Neeltje van de Vreede Leuntje Kloosterman Martina Kloosterman Naamlijst der ledematen opgemaakt door Predikant B. Andriessen, bevestigd den 14 april 1793. Cornelis Cloosterman - Anna Gerardse Koole Egte lieden Gerhard Cornelis Cloosterman Martina Cloosterman Gerhard Cloosterman - Neeltje van de Vrede Egte lieden Noordwestkant: Jan op 't Hof Leunt je Cloosterman Egte lieden Zuidwestkant: Adriaan Pieterse Hogesteger Jacoba Cloosterman Egte lieden Jannetje Sinke en Selia Sinke Op 27 januari 1852 verkochten Jannetje Sinke (en echtgenoot Adriaan Ponse) en Selia Sinke (en echtgenoot Leendert Kloosterman) een woonhuis en erve, staande en gelegen in de gemeente 's-Gravenpolder aan de Weeldijk in de Oosterzwake, groot 21 roeden en 40 ellen, aan Daniel van Noppen, landbouwer te 's-Gravenpolder, voor de som van 600 guldens. Dit woonhuis met erf was door erfenis verkregen van Jan Zachariasse Sinke, vader van Jannetje en Selia Sinke. Maarten Kloosterman ( 27-06-1884 "overtreding") Op 27 juni 1884 wordt Maarten Kloosterman, geboren en woonachtig te Heinkenszand, ongehuwd, van beroep arbeider, Godsdienst Gereformeerd, door het Kantongerecht te Goes veroordeeld tot een dag gevangenisstraf ( subs.) wegens "overtreding" van de jachtwet". (stropen)