Archieven Goes, Biezelinge, Nisse en Heinkenszand


                        
                        LAS.2835 Heinkensant, 8-11-1743
                        Op den 8 november is voor schout en schepenen van Heinkensant gecompareert Jacob 
                        Cloosterman en heeft den staet en inventaris van Cornelia Jacobs Cloosterman boede 
                        londer eede overgebragt waer van de baten bedroegen boven de lasten £ 25, waer van 
                        den lande comt ab intestato den twintigsten penning £ 1,5. 
                        Actum ut supra. 
                        
                        LAS.2840 Heinkensant, 21-1-1729 
                        Op den 21sten januari 1729 is voor schout en schepenen van Heinkensant gecompareert 
                        Jannis Cornelisse Maet, en heeft de voogdijschap aen genomen van de 3 minderjarige 
                        weesen van Marthina Cornelisse Maet, genaemt Cornelia, Jan en Cornelis Cloosterman,
                        en heeft de voogdijschap met eede bevestight. 
                        Op dato als boven sijn voor schout en schepenen gecompareert de bovenstaende
                        vooght benestens de vader Jacob Cloosterman, en is hij comparand met de vooght
                        veraccordeert voor sijn 3 minderjarige weesen haer moederlijck goet, de somma 25
                        ponden Vlaemsch jder alse to haer mondige jaren sullen sijn gecomen ofte quamen te
                        trouwen, en voorts houden sterck en gesond, kleeden en reeden en te laten leeren
                        sijn leven langh
                        Actum den 21 januari 1729
                        
                        LAS.2841 Heinkensand Actum den 21 januari 1729
                        Weeskamer gehouden te Heinkensand in den koning van Engeland den 21 Julij 1786, 
                        Compareerde ter weeskamer van Heinkensand Leijn Janse Kloosterman weduwnaar van 
                        wijlen Johanna Cornelisse van der Bliek, alhier op den 10en Meij deses jaars ab
                        intestato overleden vertoonde eenen gepasseerd door Secretaris en Schepenen deser 
                        Parochie op den 28en Junij deses Jaars, waarbij bleek dat de moederlijke erfportie 
                        der nagelatene Weeze in desen Boedel bedroeg eenen Somme van 50,- ponden. 
                        En verzogt de Comparant, dat door dese Eerw: Weeskamer over gemelde Weese, met 
                        name Bastiaantje, oud Negen Jaaren, met en benevens hem tot voogd mogte werden 
                        aangesteld Pieter van der Bliek ten deesen mede comareerende; welk verzoek aan de 
                        comparanten door dese Eerw: Weeskamer zijnde toegestaan: hebben beide dese 
                        voogdije onder Eede aangenomen. 
                        Voorts is de eerste met den tweeden comparant ten overstaan van weesmeesteren
                        alhier overeengekomen, dat hij voor de voorsz: 50 ponden zijn bovengemelde dogtertje
                        zal houden ziek en gezond, kleeden, reeden en laten leeren na vermogen tot haar
                        mondige dage of eerder perfecten Staat, en alsdan aan deselve voor haar moederlijke
                        Erfportie uitkeeren en geven de Kas met al het goud en zilver tot haar moeders lighaam
                        gediend hebbende, en wanneer deselve onverhoopt minderjaarig mogt komen te
                        overlijden, haar daarvoor eerlijk en behoorlijk te zullen ter aarde bestellen; 
                        verzoekendede comparanten hiervan Acte in forma om te kunnen dienen daar en 
                        zoo't behoord. 
                        Aldus gedaan en verleden ter Weeskamer van Heinkensand den 21 Julij 1786 en 
                        door decomparanten ter confirmatie geteekend. 
                        w.g.n. Leyn Kloosterman. Pieter Van Der Bliek. 
                        
                        LAS.2956. Capelle 07-05-1627
                        Jan Cornelis Cloosterman alde prcuratie hebbende van Cornelis Cloosterman, synen 
                        broeder , comparerende in gebannen vierschaere, heeft nade drye voorgaende 
                        sondaechschse geboden vande anderen onvervallen ende met vollen rechte des er 
                        parochie gelevert aen Mattheus Cornelis Cloosterman: 
                        een stuck saeylant liggende in 't vroonlant van der Capellen, in Cloosterhouck, groot 2 
                        gemeten en 45 vl. binnen dese gemercken: oost ende zuyt aff mr. Jacob Baerland van 
                        Suid, west aff Dirck de Vriese, ende noort aff Abraham Janssen Capelle, noch een stuck 
                        saeylant in derselven houck, groot 2 gemeten 74 vl. binnen dese gemercken: oost aff 
                        Dirck de Vriese, zuyt aff Leunchen Lenarts, west aff Jan Sirnonsens kinderen ende noort 
                        aff Baltasar Gestelles boomgaert. Welck voorschreven lant vercocht ende gegeven is de 
                        een door de ander voor de somme van sesthien ponden grooten yder gemeth. 
                        Den penninck ende voorts alle rechteliken oncosten ter leveringhe incluys tot 's coopers
                        laste ten gelage 20..., vor den armen 8..., voor den secretaris 8..., ende voor den rouper 
                        4..., alles zonder corten acturn ter presentie van Jan Adriaensen Spaerte, 
                        representerende de plaetse van de schoutet, Jan Dircx ende Michiel Cornelissen
                        Schipper, Jacob Laurensen Toodenleven, ende Cornelis Pieterse Dyckwel, schepenen, op
                        den 8sten january 1628. Brieff van eygendorn gemaeckt. 
                        
                        LAS. 3007, Capelle, 28-12-1718
                        Den 28sten December 1718 hebben de erfgenamen van Cornelis Oraanye purgative 
                        rekeninge gedaan wegens de administratie der goederen van de weese nagelaten bij 
                        Jasper Crombeen, geprocreert bij Antonyntje Jans Cloosterman, met name Johanna 
                        Jaspers Crombeen, bij welke rekeninge de weese te goed komt volgens het slot 
                        £ 28-17-10. 
                        Ende hebben schout en schepenen van Capelle en Bieselinge in plaats van den
                        overleden Cornelis Oraanye tot administrerende voogd over de voorseide weese
                        goederen aangesteld Cornelis Groenendijk woonagtig tot Bieselinge ende schepen in
                        wettedeselve voogdie heeft aangenomen en beloofd de voorseide weese na coustume
                        dezer lande en regten deser vierschare te sullen beschutten en beschermen. 
                        Ende is denselven als voogd geautoriseert het opgemelde slot der rekeninge van de 
                        erfgenamen van Cornelis Oraanye te ontfangen, en met kennisse van dese weeskamer 
                        ten nutte van de weeskamer ten nutte van de weese op interest te doen. 
                        Ende is geconsenteert dat het capitaal van £ 50 tgene Jacobus Oraanye op interest besit 
                        a 5 percent, voortaan sal lopen tegen vier percent, mits denselven sijn huis en weye in 
                        Yerseke daar voor eene speciaal hipoteque sal verbinden. 
                        Voorts zijn de erfgenamen van Cornelis Oraanye wegens haar bewind in desen
                        ontslagen. 
                        
                        LAS. 3007 Capelle, 28-01-1719
                        Lambregt Synke in huwelijk hebbende Antonyntje Cloosterman te voren weduwe van 
                        Jasper Crombeen, compareerde voor den geregte van Capelle en Bieselinge, 
                        representerende de weeskamer aldaar, te kennen gevende, hoe dat hij met Cornelis 
                        Oraanye in qualiteit als voogd over de weese van den gemelden Jasper Crombeen en 
                        Antonyntje Cloosterman, met name Janna Jaspers Crombeen hadde getroffen seker 
                        accoort, waarbij hij, comparant, hadde aangenomen de voorseide weese te alimenteren 
                        ende te onderhouden van kost en kleren, in siekte en gesontheid, soo als een getrou 
                        vader en moeder zijn kind schuldig is, en behoort te doen, voor den tijd van seven 
                        agtereenvolgende jaren, anno 1716 t 'eerste der seven jaren, mits jaarlijks daarvoor 
                        genietende eene somme van vijftien ponden Vlaamsch, alsmede dat hij, comparant, met 
                        de voorseide voogd was geaccordeert, dat hij soude genieten de revenues ofte
                        innekomens der volgende boomgaards en zaailanden de voornoemde weese 
                        toebehorende,
                        namelijk in Vlake, 1 gemeten en 234 roeden boomgaard
                        aldaar, 2 gemeten en 39 roeden zaailand
                        nog aldaar, 2 gemeten en 7 roeden zaailand
                        in 't vroonland van Capelle, 3 gemeten en 88 roeden boomgaard
                        aldaar, 0 gemeten en 248 roeden boomgaard
                        Samen, land en boomgaard, 10 gemeten en 16 roeden, ende sulks mede voor seven 
                        agtereenvolgende jaren, 1716 t eerste der seven jaren, mits betalende alle ongelden 
                        ordinaer en extraordinaer, en alles behoorlijk cultiverende, vervolgens tot zijnen laste 
                        hebbende het snoeyen van de bogaards, en het suppleren der uytgedane boomen, tot 
                        genoegen van de voogd, des moet hij, Lambregt Synke aan de voogd van de voorseide 
                        weese voor de opgemelde revenues betalen sestien pond, het accoort van de
                        alimentatie jaarlijks uitreiken een pond, tien schellingen; ende in geval het kind kwam te
                        overlijden sal den comparant sijn keure hebben om het accoort over de revenues der
                        landen en bogaards de seven jaren uit gestand te doen, of met het lopende jaar daar
                        af te scheiden; welk accoort bij de weeskamer, mitsgaders bij de jegenswoordigen
                        voogd Cornelis Groenendijk zijnde overwogen, hebben de selve daar inne
                        geconsenteerd, ende sulks geapprobeert, en het selve tot dien einde alhier in het
                        weesboek doen aantekenen. 
                        Actum Capelle, degen 28sten Januari 1719 
                        Alsoo het bovenstaande accoort met den jare 1722 is komen te expireren, soo is de 
                        voogd Cornelis Groenendijk beneffens de weeskamer ten eenre, en Lambregt Synke ten 
                        anderen syde, op nieu over eengekomen, dat de weese bij Lambregt Synke sal blijven 
                        wonen, en dat hij de selve sal alimenterenivoor de kost ende kleeren sonder iets toe te 
                        geven, tot derselver state van huwelijk, of so lange sij bij hem woont, en heeft
                        denselven Lambregt Synke de voorseide boomgaards en zaailanden wederom in pagte
                        genomen voor 2 ponden Vlaamsch de hoop jaarlijks, boven alle lasten en ongelden, so
                        ordinaer als extraordinair, zullende het eerste der seven jaren expireren St. Catarina
                        1723 naastkomende 
                        Actum den 13 Maart 1723, en is geconsenteerd dat Lambregt Synke de tronkbomen aan 
                        de zaailanden mag uitslaan binnen de tijd van 2jaren 
                        Op den 28 April 1725 hebben de erfgenamen van Cornelis Groenendijk de purgative 
                        rekeninge van de weese overgebragt, en heeft de weese versogt van de weeskamer 
                        ontslagen te worden, de selve bedankende voor hare gehouden directie waar op de
                        selve uit de voogdie is ontslagen en heeft het goede slot der rekeninge ter somma van 
                        £ 28-10-10 mitsgaders 2 oblogaties ter laste van Marinis Oraanye en ter laste van
                        Jacobus Oraanye uit de handen van voorgenoemde erfgenamen van Cornelis
                        Groenendijk ontfangen. 
                        
                        Nisse Gerechtsrol 1654 - 1805
                        10 October 1773	 
                        Jan Bax contra Jacob Kloosterman, van waterpenningen
                        14 juli 1792
                        Request van ondergeteekenden en zulks minderjarige derzelve 
                        geadsisteerd met en geauthoriseerd door hunne vaders 
                        respectievelijk wonende binnen deeze Heerlijkheid, 
                        handgemeen raken op Pinxtermaandag alhier met eenige 
                        ingesetenen van 't nabij gelegen dorp Oudelande en Baarland
                        dat zij onlangs weegen den heer Balliu deezer plaats gecalangeerd 
                        zijnde in zoodanige boeten en poenen, als naer 's lands placcaeten 
                        en ordonnantien teegens hunne feijten zijn bepaald
                        versoeken den heer Bailliu te autoriseeren met de supplianten 
                        te composeeren. Getekend: Jacobus Kousemaker, Marinus Meulpolder, 
                        Hendrik Geleets vader van Marius Geleets, Maruis Geleets, 
                        Adriaan de Leeuw, Dingenis Karelse, Willem Boeij. 
                        Handmerken van Gerard Kloosterman, Pieter Boeij, 
                        Pieter L. Meijaard, Geerard Kloosterman, Adriaan Boeij, Jan Boeij. 
                        
                        Familie Nieuwenhuijse
                        Enkele gegevens van de Familie Nieuwenhuijse ontleend aan het boek, 
                        "5 eeuwen Nieuwenhuijse" geschreven door Jean Nieuwenhuijse. 
                        Zoals bij zovele genealogische naspeuringen naar families uit vroegere tijden, kunnen wij 
                        ook voor wat betreft de familie Nieuwenhuijse slechts fragmentarische en zeer
                        schaarse gegevens vinden uit de beginperiode. Wij kunnen weliswaar de plaats en periode 
                        traceren waarin de Van Nieuwenhuijseshun woonplaats hadden, nl. Belle ( in het Frans: 
                        Bailleul ), gelegen in Frans-Vlaanderen tegenwoordig op de grens van Frankrijk en 
                        Belgie. 
                        Het was het stadje waar de Nieuwenhuijses oorspronkelijk vandaan kwamen. De 
                        vroegste vermelding van het bestaan van een Van Nieuwenhuijse in Belle vinden we in 
                        een oud document uit ca. 1480, maar wij zijn nauwelijks in staat om door middel van 
                        archiefonderzoek de familiale banden en andere genealogische informatie in kaart te 
                        brengen. 
                        Ongelukkigerwijze werd het hele gebied in noordwest Frankrijk tijdens de eerste 
                        wereldoorlog zwaar geteisterd door bombardementen, waardoor veel kostbaar
                        historisch materiaal verloren ging. We kunnen daarom slechts een algemeen
                        economisch, politiek en religieus beeld schetsen van de situatie in Belle in het midden
                        van de 16e eeuw Vanuit dit algemeen historisch perspektief kunnen we ons nog
                        enigszins een voorstelling maken van de omstandigheden, waaronder de Van
                        Nieuwenhuijses hebben geleefd. 
                        Van daaruit vluchtten zij omstreeks 1560 richting Brugge, waar zij roerige tijden zouden 
                        beleven met wisselende periodes van geringe religieuze vrijheid. 
                        Ook in het geval van Brugge moeten we ons beperken tot een globale beschrijving van 
                        de geschiedenis van Brugge. Vooral de belangrijkste politieke en religieuze 
                        gebeurtenissen, die direkt of indirekt betrekking hebben op de zaak der protestanten, 
                        zoals het beleid van het Brugse stadsbestuur tenopzichte van de protestanten en de 
                        katholieke geestelijkheid en de bloei en het verval van het calvinisme in Brugge. 
                        In dit kader kan het belang van het Brugse Vrije niet buiten beschouwing worden 
                        gelaten. 
                        De aandacht zal vooral komen te liggen op de ellendige oorlogssituatie in het Vrije, haar 
                        trouwaan de landvorst en haar conflicten met Brugge. De geschiedenis van Brugge en 
                        het Vrije zijn heel nauw met elkaar verbonden. 
                        Bovendien hebben drie zoons van Robert van Nieuwenhuuse ambten bekleed of
                        belangen gehad in het Vrije: Jan was vrijlaet in het ambacht Jabbeke, Nicolays van
                        Snellegem en klerk van de tresorie van het Vriie en Francois bezat een hofstede in Stene. 
                        Jean Nieuwenhuijse Oost-Souburg oktober 1988
                        
                        LAS 2041 Goes, 14-8-1601 LAS 2041 Goes, 14-8-1601 
                        Frederic van Harque, Cornelis Jansse op't Clooster, beyde wonende onder Bieselinge, 
                        Joost Gillisse, wonende onder Capelle, ende Jacob Jacobse Valckier, wonende onder 
                        Cruininge, oudt omtrent 58, 30, 40, 38 jaeren respectivelijk, verclaren als voren dat zij 
                        luijden gesien ende wel aenmerckt hebben die note die daer was liggende opt lant
                        welcke aen Adriaen Molenaers gecaevelt was in Simontspolder, ende vercllaeren dat de
                        selve note of t vruchten als den winter laetstleden gepasseert was seer sober ende soo
                        cranck waeren dat sij deposten alle viere expresselijk verclaeren indyen de selve hun 
                        thoebehoort hadden dat sijlieden die al uuytge-eert souden hebben. 
                        Alsoo van den Naebeel, maer hier en daer van stoepken stondt dan so dune dat hun 
                        dochte dat hij niet weerdigh en was te blijven staende. 
                        Ende die terwe was een luttelken beter als den Naebeel dan was ooc soo dune dattet
                        meeste deel anders niet en was als gars. 
                        Dat ooc twaeter sulcx opt landt stondt om dattet niet gegript was, dat mede die vruchten 
                        meest verdroncken waeren, soo dat Cornelis Jansse (comparant voornoempt) verclaert 
                        dat Pieter Willemsse, requirant in desen, aen hem versochte dat hij een man soude 
                        huyren om twaeter af te laeten ten eynde hij drinne ander vruchten moghte saeyen, 
                        ende dat hij daartoe gehuyrt heeft Maerten Jansse, aerbeyder te Bieselinge, gemerckt 
                        dat anders den voorsschreven requirant tselve landt niet en soude hebben connen 
                        besayen want tlandt en soude anders niet dan als een plaete geweest sijn; hiermede 
                        insgelijk hune verclaeringen eyndigen. 
                        Aldus verclaert opden 14 Augusti ter presentie van Clais Jansse Cousmaker ende Lieven 
                        Mussenbroeck, beyde inwoonder der selve stede, als getuygen. 
                        
                        LAS 2955 Capel1e, 07-05-1627 
                        Vermeten gedaen inde voochdie vande onbejaerde kinderen van Cornelis Jansse 
                        Cloosterman daer moeder off was Cathaline Mattheus: met namen: Aelbregt, Cornelis, 
                        Jacob ende Elisabeth, omme deselve te brengen onder hare behoorlicken voochdie, te 
                        weten eerste vvoochdie, wedervoochdie endie toesiende voochdie, daertoe den dagh
                        van reghten op huyden is dienende. 
                        Actum 7 Meye 1627. 
                        Dheer ...... Matthijs vander Straten als daer toe versocht zijnde van Cornelis Janssen 
                        Cloosterman zali~er vermeet hem de voochdie over de voorschreven kinderen. 
                        Cornelis Pietersse Heernisse vermeet hem de wedervoochdie van de voornoemde 
                        kinderen. 
                        Mattheus Cornelissen Cloosterman vermeet hem de toesiende voochdie van de 
                        voorschreven kinderen. 
                        Ende alsoo naer seker omvrage tot drymael toe gedaen nymant jegens de voorschreven 
                        en heeft geopposeert so is yder gewesen in zijn vermeten ende heeft den rechtvoocht 
                        den behoorlicken eedt gedaen ende is de vierschaer tot het overbrengen van staed
                        ende inventaris vercontinueert de tijt van ses weken.
                        
                        Gegevens van Elisabeth Jansdochter Beenhakker. 
                        (Bron: Riiksarchief. Middelburg) 
                        Elisabeth Jansdochter Beenhakker.
                        Gedoopt te Yerseke op 26 mei 1737 (als Lisabeth), 
                        Dochter van Jan Adriaans (afkomstig van Vlake), uit zijn vierde huwelijk met Adriana 
                        Jansdochter (afkomstig van Hoedekenskerke). 
                        Zij trouwt te Heinkenszand op 25 october 1758 met Jan Jacobszoon. Kloosterman, 
                        weduwnaar van Bastiaantje Legierse Vroonland. * 
                        De ondertrouw was op 7 october 1758 te Biezelinge 
                        Daarbij is vermeld dat zij woonde te Driewegen, met Attestatie van Schore. 
                        Daaruit blijkt dat zij maar tijdelijk in Driewegen woonde, misschien als dienstbode. 
                        Enkele malen treden Jan Jacobszn. Kloosterman en Elisabeth Jansdr. Beenhakker op als 
                        doopgetuigen, bij de doop van de kinderen van Pieter Sinke en Pieternella Beenhakker, 
                        (haar zuster) te Wemeldinge 
                        Een andere Pieternella Jansdr. Beenhakker, een achternicht van Elisabeth was getrouwd 
                        met Hubrecht Vroonland. 
                        * Zie Familie Vroonland in bijlage 
                        Het ligt voor de hand dat de naam Beenhakker is afgeleid van Beenhouwer (slager), 
                        welke duidelijk van Vlaamse herkomst is. 
                        Beenhouwer komt in het begin van 1600 reeds op Zuid-Beveland voor, zelfs in 1595 
                        wordt deze naam al genoemd. 
                        Beenhakker wordt ook geschreven als -Beenacker -Beenhacker
                        
                        De familie Vroonland 
                        "Men" zegt dat de Vroonlands van Kapelle stammen, maar in Ovezande -Kwadendamme 
                        - Nisse en Baarland komen we deze naam ook tegen. In Kapelle is er zelfs een 
                        Vroonlandseweg. 
                        (van het "Vroonland" = Stukje gras achter de duinen) 
                        Hoeve timmerman, onder Nisse 
                        Gelegen aan het Lage wegje. 
                        Deze hoeve hoort oorspronkelijk aan de familie Vroonland. 
                        Bewoners: 	
                        Van ca 1821 tot ca 1860 wonen er Marinus Bastiaanse Vroonland 
                        en zijn vrouw Elisabeth Cornelisse Knuit. 
                        1860 komt er de zoon Bastiaan Vroonland met zijn 
                        1e vrouw Joanna Boonman. 
                        2e vrouw Griete v.d. Waard 
                        De volgende bewoner was Marien Vroonland tot ca 1925. 
                        Toen is er opgekomen Hube Timmerman, gehuwd met Leuntje. 
                        Na 1950 stond de hoeve een tijd leeg, werd opgekocht door Willem Jacobse Boonman. 
                        De woning werd geheel verbouwd en de vervallen schuur opgeknapt. Rond 1964 kwam 
                        er Willems zoon. Adri op de hoeve te wonen. 
                        Ook de Phoenix onder Baarland en Het Hoef je van Hoondert, dat vroeger veel groter
                        was hoort in in deze familie.
                        "Wessels"copie van Claus zegt op pag. 33: 
                        "De oorzaak van dit ongelukkig jaer" (1697) is geweest een Roomsche boeredogter 
                        met naeme Catharina Pover, die haer van eenen gereformeerden jongman met 
                        naeme Marinus Vroland (Claus schrijft: "Vroland", zoals de uitspraak thans nog is) 
                        had laten verleiden en die haer ook wilde trouwen, dog de ouders van de dogter, 
                        omdat zij van verscheide gezindheden waren, wilden dat niet toestaan en hebben 
                        omdat te beletten, hunne dogter gezonden naer Antwerpen, waer op Marinus 
                        Vroland als een raezend door het land liep en zoodanigen opstand verwekte onder 
                        d' andere gezinden, dat zij dit op de twee kerken in het land hebben gewroken en 
                        daer naer zijn de ouders van Catharina Pover gedwongen geweest door 's 
                        Gravemannen van Middelborg, hunne dogter van Antwerpen wederom te haelen en 
                        het huwelijk met Marinus Vroland toe te staen, dog te laet, want de kerken al 
                        geplunderd waeren en verscheide Roomsche boeren afgeperst en mishandeld." 
                        (uit: "Boerderijen en zijn bewoners" Archief gemeente. Heinkenszand) 
                        
                        Bastiana Kloosterman en Jan Willaard
                        Uit het huwelijk van Bastiana Kloosterman en Jan Willaard, is geboren: 
                        Barendina Hendrika Willaard. (05-05-1810) . 
                        Zij is getrouwd met Cornelis de Koeijer en kregen een zoon: 
                        Jan. Bastiaan de Koeijer, die later in het huwelijk trad met; 
                        Geertruida Kloosterman, (Trouwdatum: 18-4-1861). 
                        (Dochter van Jan Kloosterman en Anna Cornelia Vermande). 
                        
                        Ouders van Paulina Zandee
                        Enkele gegevens over de ouders van Paulina Zandee 
                        Gehuwd op 6 mei 1857, te Heinkenszand
                        Jacob Zandee, 36 jaar, boerenknecht
                        Geboren te Kloetinge, wonende te Heinkenszand, vroeger te Kloetinge 
                        Zoon van Johannis Zandee en van Judith van Kruiningen
                        Beiden overleden te Kloetinge en van Bastiana Moerman 33 jaar, 
                        dienstmeid, geboren en wonende te Heinkenszand 
                        Dochter van Pieter Moerman en van Sophia Willaard. Arbeiders, 
                        beiden overleden te Heinkenszand
                        
                        Christiaan Kloosterman, 14-11-1838
                        In het boek "Baarsdorp" van dhr. P.A. Harthoorn, 
                        Dit gaat over de geschiedenis van Baarsdorp en zijn bewoners is o.a. het volgende
                        vermeld: 
                        Christiaan Kloosterman
                        Geboren te Kattendijke op 14 november 1838. 
                        Overleden te Goes op 24 januari 1934. 
                        Winkelier en landbouwer te Heinkenszand, is op 21 mei 1901 naar Baarsdorp verhuisd.
                        (In 1921 staat hij ingeschreven onder Baarsdorp C8) . Later rustend landbouwer te
                        Kapelle-Biezelinge, gehuwd met Neeltje Braamse, geboren te Heinkenszand op 22
                        november 1844. In 1898 zijn ze naar Wolfaartsdijk verhuisd. Volgens de Goesche
                        Courant heeft de weduwe van Jan Wondergem, (dat was Adriana Braamse, wonende te
                        Kruiningen) op 27 januari 1890 in de herberg van J .de Ruijter te s' Heer Arendskerke,
                        het woonhuis, schuur, erf en tuin van sectie F 505 en 506, publiek verkocht aan
                        Christiaan Kloosterman. 
                        Op de kaart van Zuid-Beveland van Hattinga uit 1748 wordt vermeld: Ten oosten van
                        Heuvelhof, een hof of een huis. (op deze plaats is nu, Oude Hoeveweg 4.) 
                        Eigenaars na splitsing van 1878 
                        Jan van Wondergem 				1878-1890
                        Adriana Braamse, wed. Wondergem 		1890-1891
                        Christiaan Kloosterman 			1891-1918
                        Hubregt Nieuwenhuijse 			1918-1955
                        Marinus Jansz. Tolhoek 			1955-1966
                        Francina Kloosterman , weduwe van Tolhoek	1966- ....?
                        
                        Kloosterman, Hamme (Belgie)
                        Een andere familie Kloosterman die voorkwam op Zuid-Beveland (Heinkenszand) is
                        Rooms Katholiek en is waarschijnlijk afkomstig uit Hamme (Belgie) hiervan is geen
                        aansluiting te vinden op deze stamboom. 
                        Enkele gegevens hiervan: 	
                        Magdalena Kloosterman,
                        Dochter van Josephus (Joost) Kloosterman en van 
                        Catharina Franse de Wijn 
                        Geboren, dinsdag 5 Juni 1804 te Ovezande 
                        Gedoopt op Woensdag 6 Juni 1804 (R.K.) 
                        Overleden Vrijdag 1 Maart 1844 te Heinkenszand 
                        39 jaar en 270 dagen, Boerenmeid, Arbeidster 
                        Huwelijk op 4 November 1830 te 's-Heerenhoek, met 
                        Cornelius ( Cornelus) Bokelaar , 
                        Zoon van 	Johannes (Bookelaar) Bokelaar 46 jaren, 
                        Gedoopt Zaterdag 10 Maart 1798 te Goes (R.K.) 
                        Overleden vrijdag 3 Januari 1879 te Heinkenszand
                        80 jaar en 299 dagen, arbeider, landbouwer, veehouder (1860) 
                        en zoon van Johanna Raas. 
                        Cornelus Bokelaar is later nog getrouwd met Johanna Bruinooge (1846).
                        Kinderen:
                        Uit het huwelijk van Magdalena Kloosterman en Cornelus Bokelaar 
                        zijn 8 kinderen geboren. (1830) 
                        
                        Familie Hannewijk
                        Enkele gegevens van de familie Hannewijk 
                        Pieter Adriaan Hannewijk, 
                        Geboren te Wissekerke op 31-01-1761 (uit eerste huwelijk) 
                        Beroep: arbeider, 
                        Huwelijk in Goes op 18-10-1786 met Maria van Verzen, zij woonde te 
                        's-Heer Hendrikskinderen. 
                        Pieter Adriaan is op 17-05-1851 te s'-Heer Hendrikskinderen (
                        c.a. Wissekerke) overleden. 
                        Was burgemeester in de periode 01-01-1850 tot 17-05-1851. 
                        In een brief d.d. 17 mei 1851 gericht aan de Staatsraad, Commissaris des Konings 
                        in de Provincie Zeeland, wordt door het gemeente bestuur gemeld dat Pieter Adriaan
                        Hannewijk "Hedenmorgen zich van het leven heeft beroofd". 
                        Jan Martinus Hannewijk
                        Geboren te Wissekerke op 02-03-1793 (uit tweede huwelijk) 
                        Beroep: landbouwer, huwde in Wissekerke op 22-07-1814 Barendiena Hendrika
                        Kloosterman, zij woonde te Heinkenszand Huwde de tweede maal op 03-07-1817 te
                        Heinkenszand met Adriana Minnaard, zij woonde te Heinkenszand (na 1824 te 's-Heer
                        Arendskerke) 
                        Zoons van Adriaan Hannewijk, 
                        Geboren te Kattendijke op 09-02-1736, gedoopt 12-02-1736. 
                        Beroep: landbouwer
                        Overleden 27-06-1802, was schepen van de gemeente Wissekerke in 1776. 
                        Eerste huwelijk op 27-06-1759 met 
                        Elisabeth (Cornelisse) de Hooge. 
                        Geboren 09-10-1716 en Overleden 15-06-1782 Wissekerke. 
                        (Wed. van Jorisse Schipper, schout. Hieruit 2 kinderen geboren.) 
                        Tweede huwelijk op 22-04-1789 met 
                        Maetje Leijs,
                        Geboren 06-09-1764 te Nisse, gedoopt 09-09-1764. 
                        Overleden 07-04-1811 te Wissekerke
                        
                        Naamlijst van de Hervormde Gemeente Nisse 1784-1802
                        In het Rijksarchief te Middelburg, zijn in het Kerkregister uit de Gemeente Nisse de
                        volgende gegevens te vinden:
                        Naamlijst van de Hervormde Gemeente Nisse 1784-1802 
                        Naamlijst der ledematen opgemaakt 26 september 1784 door den predikant J. Cremer . 
                        Nr. 102 	Cornelis Cloosterman
                        Nr. 111 	Leunt je Cloosterman
                        Nr. 141 	Gerard Cloosterman
                        Nr. 164 	Jacoba Cloosterman
                        Nr. 166 	Thona Cloosterman
                        Naamlijst der ledematen van de Hervormde Gemeente Nisse opgemaakt door 
                        den predikant Johan Henrich Schneider op 8 juli 1791. 
                        Cornelis Kloosterman 
                        Anna Koole 
                        Gerard Kloosterman 
                        Neeltje van de Vreede 
                        Leuntje Kloosterman 
                        Martina Kloosterman 
                        Naamlijst der ledematen opgemaakt door Predikant B. Andriessen, 
                        bevestigd den 14 april 1793. 
                        Cornelis Cloosterman - Anna Gerardse Koole 			Egte lieden
                        Gerhard Cornelis Cloosterman 
                        Martina Cloosterman 
                        Gerhard Cloosterman - Neeltje van de Vrede 			Egte lieden 
                        Noordwestkant: 	Jan op 't Hof 	Leunt je Cloosterman	Egte lieden
                        Zuidwestkant: 	Adriaan Pieterse Hogesteger	Jacoba Cloosterman 	Egte lieden
                        
                        Jannetje Sinke en Selia Sinke
                        Op 27 januari 1852 verkochten Jannetje Sinke (en echtgenoot Adriaan Ponse) 
                        en Selia Sinke (en echtgenoot Leendert Kloosterman) een woonhuis en erve, staande 
                        en gelegen in de gemeente 's-Gravenpolder aan de Weeldijk in de Oosterzwake, 
                        groot 21 roeden en 40 ellen, aan Daniel van Noppen, landbouwer te 's-Gravenpolder,
                        voor de som van 600 guldens. 
                        Dit woonhuis met erf was door erfenis verkregen van Jan Zachariasse Sinke, vader van
                        Jannetje en Selia Sinke. 
                        
                        Maarten Kloosterman ( 27-06-1884 "overtreding") 
                        Op 27 juni 1884 wordt Maarten Kloosterman, geboren en woonachtig te
                        Heinkenszand, ongehuwd, van beroep arbeider, Godsdienst Gereformeerd, 
                        door het Kantongerecht te Goes veroordeeld tot een dag gevangenisstraf 
                        ( subs.) wegens "overtreding" van de jachtwet". (stropen)