Terug naar:
 Index van alle bijlagen

Lees ook:
 Bakkerij Biezelinge

9 van den 21 maart 1850 huis deel 34 en 157

De heer Philip Vervenne, grondeigenaar en lid der stedelijke regering van, en wonende te Goes, provincie Zeeland, in ter zake dezes domicilie kunnende ten zijnen woonhuize aldaar, verzoekt, uit krachte eener akte van leden voor den notaris Hendrik Karel Jan van den Busfeke te Goes, den 9 Maart 1850, houdende uitlening eenen ten allen tijde eischbare geldsom van Eénduizend vier honderd Nederlandsche Gulden, ten intereste van vijf ten honderd ‘s jaars, deze … van den 25 July 1850, elk jaar op gelijken dag worden beuren: Tegen en ten laste van Cornelis van den Boomgaard, vrachtrijder en landman en zijne echtgenote Francisca de Dreu, beide wonende te Biezelinge, gemeente Kappelle, arrondissement Goes, voornoemd hoofdelijke schuldenaren – Inschrijving in de openbare registers ter kantore van hypotheken te Goes, van het hypothekair verband, tot zekerheid van voormelde inschuld en hoofdsom en interesten, bij voorschreve akte; ten behoeve van hun verzoeken toegestaan en gevestigd op: Een woonhuis, schuur, erf en tuin, zijnde broodbakkerij en winkel…, staande en gelegen te Biezelinge… wijk B no. 33, kadestraal bekende sectie E no. 549. tuin 4 roeden 18 ellen, sectie E no. 566 tuin 1 roede 46 ellen.

Zulks met aanteekening van de volgende bijzondere bedingen, te weten:

Dat het verbonden perceel buiten toestemming van den hypotheekhouder, geldig noch verhuurd of verpacht, noch in gebruik en bewoning afgestaan zal kunnen worden.

Dat in geval van vrijwillige verkooping, ondanks den hypotheekhouder, geene zuivering van dit verbond zal kunnen worden gevorderd ten zij tegen volledige betaling van deze schuldvordering in hoofdsom en interesten.

Dat bij niet behoorlijke betaling van hoofdsom of interesten, de hypotheekhouder bevoegd zal zijn en van nu af onherroepelijk gemagtigd, is om het verbonden perceel met der zeefs gevolgen en toebehoren tot verhaal van het verschuldigde in hoofdsom, interesten en kosten in het openbaar te doen verkoopen.

En wordt deze inschrijving gevorderd voor het bedrag van voorschreve hoofdsom van Een duizend vier honderd Gulden, bouende onverminderd de interesten den zelve als volgens de wet, dus …f_1400,00.

Namens den Heer verzoeker

Van den Busfeke

Dagregister deel 10 w 439

Regt  f 1.40  Ingeschreven tenkantore van hypotheken
Zegel  ” 47  te Goes, den eenentwintigsten Maart 18 ad f  1.87 vijftig, deel 34 folio 157 ontvangen 38 opc.
71 voor regt van zegel en hypotheek met Salaris 88 opcenten en salaris drie gulden zesenveertig f 3.46 cents.