De Kloosterman Genealogie (vanaf nu “TKG”) op www.kloosterman.be
biedt u zijn diensten aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden.
Als u TKG bezoekt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Lees ze aandachtig door

Auteursrecht

Auteursrecht is een wettelijk recht dat is gecreëerd door de wet van een land dat de maker van een origineel werk de exclusieve rechten verleent op het gebruik en de verspreiding ervan, meestal voor een beperkte tijd, met de bedoeling de maker mogelijk te maken (bijv. De fotograaf van een foto of de fotograaf). auteur van een boek) om een ​​vergoeding voor hun intellectuele inspanningen te ontvangen. De exclusieve rechten zijn echter niet absoluut en geven de maker geen totale controle over hun werken, omdat ze beperkt zijn door beperkingen en uitzonderingen op het auteursrecht.

The Pirate Publisher—An International Burlesque that has the Longest Run on Record, from Puck, 1886, satirizes the then-existing situation where a publisher could profit by simply stealing newly-published works from one country, and publishing them in another, and vice-versa.Al in 1787 voorzag de Amerikaanse grondwet in de bescherming van auteursrechten “om de vooruitgang van de wetenschap en nuttige kunsten te bevorderen.” De hedendaagse bedoeling van het auteursrecht is om de creatie van nieuwe werken te bevorderen door auteurs controle te geven over en te profiteren van hen. Copyrights zouden territoriaal zijn, wat betekent dat ze niet verder reiken dan het grondgebied van een specifieke staat, tenzij die staat partij is bij een internationale overeenkomst.

Tegenwoordig is dit echter minder relevant omdat de meeste landen partij zijn bij ten minste één dergelijke overeenkomst. Hoewel veel aspecten van nationale auteursrechtwetten zijn gestandaardiseerd door internationale auteursrechtovereenkomsten, hebben auteursrechtwetten van de meeste landen enkele unieke kenmerken. Doorgaans is de duur van het auteursrecht het hele leven van de maker plus vijftig tot honderd jaar na de dood van de maker of een eindige periode voor anonieme of zakelijke creaties.

Sommige rechtsgebieden hebben formaliteiten vereist voor het instellen van auteursrechten, maar de meeste erkennen het auteursrecht in voltooide werken, zonder formele registratie. Over het algemeen wordt auteursrecht afgedwongen als een civiele zaak, hoewel sommige rechtsgebieden strafrechtelijke sancties toepassen.

De meeste jurisdicties erkennen auteursrechtbeperkingen, staan ​​’eerlijke’ uitzonderingen toe op de exclusiviteit van het auteursrecht van de maker en geven gebruikers bepaalde rechten. De ontwikkeling van digitale media en computernetwerktechnologieën hebben geleid tot een herinterpretatie van deze uitzonderingen, nieuwe problemen bij het handhaven van auteursrechten en extra uitdagingen voor de filosofische basis van het auteursrecht. Tegelijkertijd hebben bedrijven met grote economische afhankelijkheid van auteursrechten, zoals die in de muziekbusiness, gepleit voor de uitbreiding en uitbreiding van hun intellectuele eigendomsrechten en aanvullende wettelijke en technologische handhaving gezocht.

Eigendom, auteursrechten en handelsmerken

 • TKG bestaat uit afbeeldingen, teksten, formaten en presentatiestijlen (inclusief HTML-code) en materiaal dat daar analoog aan is (“Materiaal”).
 • Alle auteursrechten en andere morele, eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten die van tijd tot tijd in het Materiaal of de afgeleide daarvan kunnen voorkomen, zijn of zijn uitsluitend eigendom van of in licentie bij TKG.
 • Raadpleeg de volgende informatie, voorwaarden, voorwaarden en disclaimer voordat u de inhoud voor persoonlijk of professioneel familiegeschiedenisonderzoek gebruikt.

Gebruik van materialen

 • U bent bevoegd om de “Tekstuele inhoud (= inhoud op TKG in de vorm van platte tekst) alleen voor persoonlijk of professioneel familiegeschiedenisonderzoek te gebruiken en kunt tekstuele inhoud alleen downloaden als zoekresultaten relevant voor dat onderzoek, zolang credits worden gegeven.
 • Het is u echter niet toegestaan ​​de inhoud van TKG opnieuw te publiceren zonder voorafgaande toestemming. Neem bij twijfel contact met mij op.
 • Als er  materiaal gebruikis met toestemming van verschillende auteursrechthouders anders dan deze website  kan ik u hiervoor geen toestemming geven voor het hergebruik.

Wat u niet mag doen.

 • U mag niet kopiëren (hetzij door op papier te printen, op schijf of op een andere manier op te slaan), verspreiden (inclusief verspreiden van kopieën), knoeien met of op enigerlei wijze wijzigen of anderszins materiaal gebruiken op deze website behalve zoals hierboven uiteengezet in “Gebruik van materialen”.
 • Het is niet toegestaan ​​om materiaal van deze website te kopiëren voor enig ander commercieel doel.
 • U mag geen auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere kennisgevingen van intellectueel eigendom of watermerk in het originele materiaal of materiaal dat is gekopieerd of afgedrukt van de website verwijderen.
 • U mag de website niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op rechten van andere partijen of in strijd zijn met normen, inhoudsvereisten of codes die door een relevante autoriteit zijn gepubliceerd.
 • Het is u niet toegestaan ​​om de site te gebruiken op een manier die onze systemen, andere gebruikers hindert of intimideert, bedreigt of iemand schaadt. U zult ons vrijwaren van alle acties, claims, rechtszaken, eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik van de site door u of een andere persoon die uw aanmeldingsgegevens gebruikt.

Hoe TKG te citeren:

 • De geprefereerde manier om een ​​artikel te citeren is:
  Bron: Cees Kloosterman, “Nederlandse kostuums”, uit de Kloosterman-genealogie, https://www.kloosterman.be

Aansprakelijkheid 

 • Alle informatie over TKG is met zorg onderzocht en gepresenteerd en is afkomstig van bronnen waarvan wordt verondersteld dat ze betrouwbaar zijn, maar de lezer mag er niet van uitgaan dat de informatie officieel of definitief isDe informatie kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.
 • Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin.
 • Alle materiaal op TKG is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt voor professioneel genealogisch advies zonder de referentie van de hoofdwebsites of de verificatie in de lokale, regionale of provinciale archieven.
 • De inhoud van deze onafhankelijke website wordt gratis aan u verstrekt op een “as is” basis.
 • De eigenaar / webmaster van de site geeft geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de website en de gelinkte websites, noch aanvaardt de site-eigenaar / webmaster enige verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit. op welke manier dan ook (inclusief van nalatigheid) voor fouten in of weglatingen van de inhoud van deze website en de gelinkte websites.
 • Gebruikers wordt geadviseerd om zorgvuldig te evalueren en de geldigheid en integriteit van de informatie op deze website en de gelinkte websites vast te stellen. TKG kan niet garanderen dat deze koppelingen de hele tijd zullen werken en hebben geen controle over de beschikbaarheid van de gekoppelde sites.

Koppelingen, framing en sites van derden

 • TKG biedt koppelingen naar andere World Wide Web-sites of bronnen. Deze hyperlinks zijn bedoeld voor uw gemak, en hun ontwikkeling en onderhoud staat niet onder de leiding van TKG. De inhoud, nauwkeurigheid, meningen en andere links die door deze externe websites worden verstrekt, worden dus noch door TKG gecontroleerd, noch door TKG goedgekeurd.
 • Omdat TKG geen controle heeft over externe websites, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TKG niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen en is niet aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke inhoud, producten of materialen.
 • De toestemming van TKG moet worden verkregen voordat framing, deeplinking of andere activiteit van invloed is op de toegang tot of het gebruik van TKG. Het niet verkrijgen van een dergelijke toestemming kan leiden tot een vordering wegens inbreuk of andere juridische stappen.
 • In geen geval is TKG aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, schade of enige bijkomende of vervolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst of besparingen, voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met het gebruik van gegevens of informatiediensten die op deze site worden getoond.

Denial of Access, Use of Service

 • TKG behoudt zich het recht voor om toegang, gebruik of service op TKG te weigeren aan een gebruiker, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.
  Levende individuen
 • Om veiligheids- en privacyredenen bevat TKG geen geboortedata of andere persoonlijke informatie van personen die worden geacht te leven. Als familieleden niet willen dat er informatie over hun voorouders op deze site staat of dat de informatie over u niet klopt, laat het me weten en vul het Privacyformulier in. Ik zal uw gegevens corrigeren of de gegevens van de website verwijderen.

Claims wegens inbreuk op auteursrechten

 • Als u van mening bent dat er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht op TKG, kunt u dit per e-mail melden.
 • Alle claims van inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan: cees@kloosterman.be

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

TKG kan op elk moment de gehele of een deel van deze voorwaarden wijzigen of wijzigen. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat u op dat moment gebonden bent aan de algemene voorwaarden en disclaimer, dus u moet deze elke keer dat u de site bezoekt controleren.

Cees Kloosterman, Dordrecht, 01-04-2014